Diplomatsko i konzularno pravo


Semestar: 1
ECTS:
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni osnovne pojmove, istorijat i pravni okvir diplomatskog i konzularnog prava; navede i objasni tijela međunarodnih odnosa, objasni diplomatske privilegije i imunitet, objasni diplomatski azil i zaštitu; definiše i objasni pojmove specijalne misije, multilateralne diplomatije (međunarodne organizacije), preventivne diplomatije; definiše pojam, objasni istorijski razvoj i pravne okvire konzularnog prava; objasni konzularne odnose, tijela konzularnih odnosa, konzularne funkcije, konuzlarne privilegije i imunitet; uporedi različita teorijska shvatanja o ovoj oblasti, raspravlja o njihovom odnosu i argumentuje prednosti i nedostatke pojednog shvatanja; samostalno odredi temu i sprovede originalno istraživanje sa naučnim integritetom; primjenjuje stečena znanja u daljem naučnom i praktičnom radu i nastavi sa samostalnim usavršavanjem.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakićević-Đuranović Bojana2x1
3B+1S