Građansko pravna klinika


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: sagleda i objasni tok parničnog postupka kao i ulogu stranaka u tom postupku; objasni ovlašćenja i poziciju punomoćnika u parničnom postupku i šta ga razlikuje od branioca u krivičnom postupku; objasni ulogu notara i koje su njegove nadležnosti; napiše građansko-pravnu tužbu; sastavi ugovor iz oblasti građansko pravnih odnosa (npr. Ugovor o kupoprodaji nepokretne stvari, Ugovor o poklonu, Ugovor o hipoteci, Ugovor o lizingu....); napiše izreku parnične presude i sagleda bitne elemente koja svaka parnična presuda sadrži; razlikuje formu presude donijete u parničnom postupku od presude donijete u krivičnom postupku; primijeni metodiku pisanja rada, da pravilno citira autora i analizira slučaj iz prakse i izvede svoj zaključak i stav u odnosu na predmetni slučaj.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vuksanović Draginja3x1
5B
2x1
5B