ZIDNE SLIKARSKE TEHNIKE


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Poznaje istorijat upotrebe klasičnih zidnih slikarskih tehnika i nove tendencije u zidnom slikarstvu. - Poznaje osobenosti različitih vrsta zidnih slikarskih nosilaca i tehnika, i klasifikuje ih po sastavu, osobinama, načinu primjene (klasične zidne tehnike – savremeni murali, zid od kamena – opeke – betona, krečni malteri – betonski malteri, problem vlage itd.). - Integriše stečena znanja i praktična iskustva u sopstvenom istraživačkom procesu na izradi skice, kalka i realizaciji zidne slike u različitim zidnim tehnikama (fresco, secco, enkaustika, zgrafito). - Istražuje izražajne mogućnosti i senzibilitete različitih materijala i postupaka izrade mozaika, imajući u vidu njegovu vezu sa savremenom arhitekturom ( lomljeni kamen, oblutak, terakota, glazirana bojena keramika, staklena pasta, plastične mase, metali; indirektna i direktna metoda).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA ŠOFRANAC1x1
12B+1S
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
12B+1S