Teorija međunarodnog javnog prava


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: O
Fond: 4+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i objasni pojmove i probleme koji se javljaju u teoriji međunarodnog javnog prava; analiziraju i objasne nastanak i razvoj međunarodnog javnog prava, njegove osnovne izvore i načela; raspravlja o subjektima međunarodnog javnog prava, pojmu međunarodnih ljudskih prava i ugovornog prava; samostalno odredi temu i sprovede originalno istraživanje sa naučnim integritetom; primjenjuje stečena znanja u daljem naučnom i praktičnom radu i nastavi sa samostalnim usavršavanjem.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mujović Ranko4x1S
2S