Teorija električnih kola


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: O
Fond: 3+2+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše modele realnih električnih kola i njihove komponente. 2. Primjeni Laplasovu i Furijeovu transformaciju za analizu električnih kola. 3. Određuje funkciju prenosa električnog kola. 4. Analizira električno kolo pomoću teorije grafova, 5. Analizira električno kolo u vremenskom i frekvencijskom domenu 6. Analizira mreže sa dva para krajeva i električne filtre. 7. Analizira jednostavne mreže sa raspodijeljenim parametrima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lutovac Budimir3x1
36B+21S+35P


Tomović Slavica
2x1
36B+21S+35P

Radunović Momčilo

1x (4B+2S)
36B+21S
Vujošević Snežana

1x (4B+2S)
36B+21S