Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Dramaturgija VI – završni rad, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Analiziraju i koriste osnovne elemente žanr dramatizacije; • Analiziraju i razumiju strukturu, posebnosti i pojam dramske vrste; • Prepoznaju i razumiju osnovne dramske poetike teatra apsurda i antidrame; • Prepoznaju i razumiju osnovne dramske poetike egzistencijalizma. • Prepoznaju i razumiju osnovne postdramske poetike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija