Osnovi računarstva


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje brojne veličine zapisane u različitim brojnim sistemima (binarnom, oktalnom, heksadekadnom, dekadnom) i vrši njihovo konvertovanje; 2. Izračuna rezultat osnovnih aritmetičkih operacija u binarnom brojnom sistemu; 3. Detaljno opiše različite formate binarnog zapisivanja podataka u računaru (neoznačenih i označenih cijelih brojeva, decimalnih brojeva sa nepomičnim i pomičnim zarezom, alfanumeričkih znakova i instrukcija); 4. Analizira funkciju osnovnih i izvedenih logičkih kola i prekidačkih mreža; 5. Projektuje osnovne digitalne sisteme – binarni sabirač, multiplekser i dekoder, i analizira njihovo funkcionisanje; 6. Razlikuje i opiše memorijske elemente prema tehnologiji njihove izrade, najvažnijim karakteristikama i hijerarhijskoj organizaciji u računarskom sistemu opšte namjene; 7. Projektuje memoriju velikog kapaciteta upotrebom memorijskih čipova manjeg kapaciteta; 8. Analizira funkcionisanje procesora i njegove mikroprogramske kontrolne jedinice.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Stanković Ljubiša3x1
124B+8P


Draganić Anđela
1x2
124B+8P
1x2
124B