Računarske mreže i komunikacije


Semestar: -4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše vrste prenosa, kodova, modulacionih tehnika i medijuma za prenos koji se koriste u računarskim mrežama. 2. Analitički ocijeni performanse računarske mreže sa stanovišta kašnjenja koje unosi. 3. Definiše funkcije pojedinih slojeva OSI i TCP/IP referentnog modela. 4. Objasni način funkcionisanja HTTP, zatim TCP i UDP, kao i IP protokola. 5. Definiše najbitinije specifikacije IEEE 802.3 i IEEE 802.11 grupa standarda. 6. Opiše funkcije i karakteristike mrežnih uređaja. 7. Praktično demonstrira pravljenje konektora (kabliranje) za Ethernet kablove, a zatim povezivanje i adresiranje računara u lokalnoj računarskoj mreži.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kočan Enis3x1S
84S+35P


Tomović Slavica

2x1S
42S
Urošević Uglješa

2x1S
42S