Teorija signala i informacija


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Definiše signal, izračuna njegovu veličinu (energiju i snagu), kao i da opiše različite klasifikacije signala i proste operacije sa signalima, 2. Matematički modelira sistem, opiše sistem odnosom ulaz-izlaz, i izvrši analizu kontinualnih sistema u vremenskom domenu, 3. Izračuna sopstveni, impulsni i prinudni odziv kontinualnih sistema, kao i konvoluciju kontinualnih signala, 4. Analizira kontinualne periodične i aperiodične signale u frekvencijskom domenu pomoću Fourierove analize (generalisanog, trigonometrijskog i eksponencijalnog Fourierovog reda i Fourierove transformacije), 5. Analizira funkcionisanje linearnog vremenski-invarijantnog diskretnog sistema i izračunava njegov odziv pronalaženjem konvolucije diskretnih signala, 6. Teorijeski opiše funkcionisanje i realizuje diskretni sistem pomoću diferencnih jednačina, 7. Analizira diskretne signale u frekvencijskom domenu pomoću Fourierove analize (Fourierove transformacije i diskretne Fourierove transformacije), 8. Opiše i kvantitativno analizira funkcionisanje diskternog sistema pomoću Z-transformacije, 9. Interpretira realizaciju diskretnih sistema sa beskonačnim impulsnim odzivom.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Veselin3x1S
80S+40P


Brnović Nevena
1x2S
80S