Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Kreativne industrije I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Razumiju definiciju kreativnih industrija. • Identifikuju oblasti kreativnih industrija. • Identifikuju osnovne aspekte u pristupu izučavanju kreativnih industrija ( socijalni, ekonomski, kulturološki • Analiziraju i razumiju metodologije mapiranja kreativnih industrija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija