Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Teorija filma I, studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • Razlikuje osnovne faze razvoja filmske teorijske misli od pionira s početka XX do strukturalizma i semiologije s kraja XX vijeka. • Prepozna značaj teorijskih postavki najznačajnijih teoretičara filma i analizira njihove stavove u dijahronijskoj i sinhronijskoj ravni. • Analizira teorijske tekstove i ukazuje na stavove njihovih autora. • Dublje sagledava i razumije fenomen filma. • Kroz analizu i diskusije objasni uticaj savremenih teorijskih strujanja na film. • Formira stav o značaju korelacija osnovnih teorijsko znanja iz drugih umjetničkih oblasti. • Poznaje osnovne aksiološke pojmove, smisaono-vrijednosno i kritičko procjenjivanje i metajezik filma. • Zauzme kritički stav u odnosu na stručnu i naučnu literaturu iz naznačene oblasti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija