Projektovanje pomoću računara u EES


Semestar: 7
ECTS:
Status: O
Fond: 1+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje osnovne komande u programima Matlab i Matlab Simulink. 2. Upotrebljava gotove modele elemenata elektroenergetskog sistema (izvora, vodova, transformatora) i koristi ih u simulacijama. 3. Objasni programe u Matlab-u za proračun stacionarnih i tranzijentnih rezima u elektroenergetskim sistemima. 4. Kreira jednostavnu bazu podataka u programu Access.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mujović Saša1x1
35B+1S


Durković Vladan

3x2
35B+1S
Jovanović Milan MF

3x2
35B+1S