Distribuirani izvori električne energije


Semestar: 8
ECTS:
Status: I
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom i položenom predmetu student će moći da: 1. Pravilno tumači i interpretira aktuelnu problematiku primjene alternativnih izvora električne energije u savremenim elektroenergetskim sistemima; 2. Definiše, klasifikuje i analizira različite vrste distribuiranih izvore električne energije, njihovo funkcionisanje i sastavne elemente; 3. Objasni , proračunava i i analizira povoljnosti i nedostatke primjene distribuiranih izvora električne energije sa svih relevantnih uticajnih aspekata (uticaj na okolinu, uticaj na naponske prilike, uticaj na gubitke i na kvalitet električne energije), posebno za distribuirane izvore koji se dominantno primjenjuju (vjetroelektrane, male hidroelektrane, solarne elektrane); 4. Objasni , provjerava i analizira uslove za priključenje distribuiranih izvora na mrežu, kao i opiše i formira šeme njihovo priključenje u modelskim i realnim uslovima; 5. Identifikuje i poznaje zakonsku regulativu vezanu za oblast priključenja distribuiranih izvora na mrežu; 6. Razumije, objašnjava i usmjerava primjenu distribuirane proizbvodnje u okviru elektroenergetskog sistema Crne Gore; 7. Primjenjuje stečena znanja u rješavanju problema primjene i priključenja distribuiranih izvora električlne energije u realnim elektroenergetskim sistemima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radović Jadranka3x1
12B+1S+1P


Durković Vladan
1x1
12B+1S+1P