Mobilne radiokomunikacije


Semestar: 8
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni mehanizme prenosa signala mobilnim radio kanalom 2. Opiše različite scenarije propagacije, u zavisnosti od konfiguracije terena i prijemnog okruženja, uključujući modele za definisanje različitih tipova fedinga 3. Razlikuje i primijeni metode predikcije jačine prijemnog polja 4. Objasni evoluciju celularnih mobilnih radio sistema, opiše suštinsku razliku u rješenjima 5. Predstavi koncept celularnog pokrivanja i frekvencijskog re-usa, opiše tehnike višestrukog pristupa 6. Objasni i definiše tehnike poboljšanja performansi mobilnih celularnih sistema (diversity, MIMO) 7. Izvrši uporedjivanje performansi različitih digitalnih mobilnih radio sistema, sa aspekta vjerovatnoće greške u prenosu signala 8. Postavi i realizuje osnovni set mjerenja jačine mobilnog radio signala u laboratorijskim uslovima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Urošević Uglješa3x1
3B
1x1
3B