Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Filmska i TV montaža I studenti i studentkinje će biti osposobljeni da: • navedu osnovne elemente i istorijski relevantne autore u razvoj filmske montaže; • razumiju mogućnosti montaže i obrazlože uticaj njenih različitih tehnika na karakter filmske naracije, te da razlikuju primjere integralne, odnosno analitičke inscenacije; • razumiju emocijalnu i dramaturšku ulogu kadra, scene, sekvence kao gradivnih elementa kompletnog flimskog i televizijskog djela, te da ih interpretiraju kao osnove gramatike audio-vizuelne umjetnosti; • razumiju osobine zvuka i njegove izražajne zakonitosti, u odnosu na prostorno-perceptivnu logiku kadra na filmu i televiziji; • razumiju i objasne korištenje različitih planova i rakursa slike (krupni plan, detalj, ameriken i total), kao osnovno izražajno i dramaturško sredstvo na filmu i televiziji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija