Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Razlikuje osnovne faze razvoja filmske teorije od pionira s početka XX do strukturalizma i semiologije s kraja XX vijeka. Prepozna značaj teorijskih postavki najznačajnijih teoretičara filma i analizira njihove stavove u dijahronijskoj i sinhronijskoj ravni. Analizira teorijske tekstove i ukazuje na stavove njihovih autora. Dublje sagledava i razumije fenomen filma. Kroz analizu i diskusije objasni uticaj savremenih teorijskih strujanja na film. Formira stav o značaju korelacija osnovnih teorijsko znanja iz drugih umjetničkih oblasti. Shvati osnovne aksiološke pojmove, smisaono-vrijednosno i kritičko procjenjivanje i metajezik filma. Zauzme kritički stav u odnosu na stručnu i naučnu literaturu iz naznačene oblasti.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija