Dinamika


Semestar: 3
ECTS: 6.75
Status: O
Fond: 3+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Primijeni osnovnu jednačinu dinamike tačke i na osnovu nje rješava direktni i inverzni zadatak; - Analizira slobodne i harmonijski pobuđene, bez i sa prigušenjem, pravolinijske linearne oscilacije materijalne tačke; - Primijeni zakone o promjeni količine kretanja, momenta količine kretanja i kinetičke energije materijalne tačke, sistema materijalnih tačaka i krutog tijela, kao i odgovarajuće zakone održanja; - Primijeni Dalamberov princip na materijalnu tačku, sistem materijalnih tačaka i kruto tijelo; - Analizira kretanje materijalnih tačaka i krutih tijela pri sudaru; - Primijeni Lagranžove jednačine II vrste na jednostavnije mehaničke sisteme.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bulatović Ranislav3x1
12B+22S+18P


Grujičić Rade
2x1
12B+22S+18P