Pilanska obrada drveta


Semestar: 6
ECTS: 6.75
Status: O
Fond: 3+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje sirovinske osnove i kvalitet sirovine za pilansku preradu drveta. 2. Zna vrste, strukturu, podjelu i program proizvodnje na pilanama. 3. Poznaje stovarišta trupaca i sredstva rada i transporta na njima, kao i njihovu organizaciju i uređenje prostora. 4. Poznaje osnove primarnog piljenja drveta kod četinara i lišćara. 5. Zna tehnologiju primarnog piljenja drveta, sredstva rada, transport, i prostorni raspored. 6. Zna tehnologiju sekundarnog piljenja i analizu tehnoloških procesa 7. Zna tehnologiju sekundarnog piljenjališćara, četinara i egzota. 8. Zna sortiranje, mjerenje, slaganje, čuvanje i pripremanje rezane građe za otpremu. 9. Poznaje prostorni raspored i organizaciju stovarišta piljene građe. 10. Zna proračun kvantitativnih, kvalitativnih i ekonomskih pokazatelja pilanske prerade drveta. 11. Zna da projektuje tehnološke procese pilanske prerade drveta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Janjić Mileta3
3