Primijenjena termodinamika


Semestar: 6
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: OČEKIVANI REZULTATI: Očekuje se da student: 1. Razumije i pravilno interpretira pojam nereaktivnih smješa; 2. Razumije pojam i fizičke principe vlažnog vazduha; 3. Opisuje i interpretira osnovne procese sa vlažnim vazduhom; 4. Pravilno interpretira pojmove adijabatsko hlađenje i vlažan i suvi termometar; 5. Razumije i interpretira fizički fenomen strujanja u mlaznicima; 6. Razumije i pravilno interpretira tzv. treći uslov ravnoteže koristeći elektrohemijski potencijal; 7. Razumije i pravilno interpretira Gibsovo pravilo faza, II zakon termodinamike za otvoren sistem; 8. Razumije pojam reaktivnih smješa, hemijske ravnoteže i sagorijevanja 9. Izračuna adijabatsku temperaturu plamena;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vušanović Igor2x1
7B+7S+8P


Šekularac Milan
2x1
7B+7S+8P