Konstruisanje pomoću računara


Semestar: 7
ECTS: 5.25
Status: O
Fond: 2+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će biti sposobni da: 1. Objasne primjenu softvera CAD/CAE sistema u različitim fazama konstruisanja mašinskih elemenata i sklopova. 2. Upotrijebe softver CAD/CAE sistema u fazi oblikovanja mašinskih elemenata i sklopova. 3. Analiziraju nalijeganja elemenata sklopa i pripreme tehničku dokumentaciju na osnovu 3D geometrijskog modela sklopa generisanog tokom faze oblikovanja. 4. Objasne osnovni koncept i matematički model za statičku i dinamičku analizu metodom konačnih elemenata. 5. Upotrijebe softver CAD/CAE sistema u fazi statičke i dinamičke analize dizajna mašinskih elemenata i sklopova metodom konačnih elemenata. 6. Modifikuju inicijalni dizajn mašinskih elemenata i sklopova na osnovu rezultata dobijenih statičkom i dinamičkom analizom metodom konačnih elemenata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovanović Janko2x1
2B
3x1
2B