MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za putničke agencije. Analizirati istorijski razvoj putničkih agencija u Crnoj Gori i državama Evropske Unije. Upoređivati uticaje između putničkih agencija i ostalih činilaca u turističkom sistemu. Kreirati aktivnosti u procesu strategijskog upravljanja razvojem putničke agencije. Utvrditi paket aranžmane namijenjene ponudi selektivnog turizma. Razumjeti mjere i aktivnosti kontrole poslovanja i revizije poslovanja putničkih agencija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ

E-index ocjene

E-index

TERMINI KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

TERMINI KONSULTACIJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA