STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove u strategijskom menadžmentu u turizmu. Analizirati međunarodnu turističku tražnju i ponudu. Kreirati konkretnu strategiju razvoja turizma na mezo, mikro i makro nivou. Kreirati inovativnu turističku ponudu. Kontrolisati proces strategijskog menadžmenta i upotrebljavati feedback kontrolu aktivnosti u turizmu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ

Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024

Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

ISPITI / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić