Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za selektivni turizam. Analizirati ponudu i tražnju u selektivnom turizmu. Upoređivati uticaj pojedinih vidova selektivnog turizma na rast i razvoj destinacije. Kreirati set stimulativnih mjera i aktivnosti za razvoj različitih vidova selektivnog turizma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024

Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

E-index ocjene

E-index