Analitička hemija II


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta od studenta se očekuje da: - definiše sistem i na osnovu konstanti ravnoteže procijeni kvantitativnost reakcija za odredjivanje analita - na osnovu teorijskog znanja procijeni prirodu taloga - izračuna i konstruiše titracione krive - objasni i izvrši izbor indikatora za odgovarajuće titracione sisteme - izvrši izbor metode u odnosu na jon koji se odredjuje - izvede sve faze kvantitativne hemijske analize (klasične i odabrane instrumentalne) - obradi dobijene rezultate.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukašinović-Pešić Vesna2x1
12P


Vukanović Snežana

3x1
12P
Vuksanović Gordana

3x1
12P