Tehnološke operacije I


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: O
Fond: 3+3+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: 1. Definiše osnovne zakonitosti prenosa količine kretanja 2. Razumije razliku između realnih i idealnih fluida. 3. Objasni režime strujanja fluida 4. Proračuna gubitke energije pri strujanju fluida. 5. Razvije intelektualne vještine koje omogućavaju analizu i razumijevanje problema iz oblasti hidrodinamičkih dešavanja u uređajima u okviru tehnoloških procesa. 6. Samostalno rešava probleme iz statike, dinamike i transporta fluida, strujanja fluida kroz poroznu sredinu, filtracije i dr. mehaničkih operacija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tadić Milena3x1
7B+12S+5P
3x1
7B+12S+5P