Karakterizacija materijala


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: klasifikuje tehnike za karakterizaciju materijala; prezentira geometrijsku optiku i fizičku optiku; primijeni tehnike optičke mikroskopije; objasni elektronsku difrakciju; demonstrira poznavanje elektronske mikroskopije (SEM i TEM); objasni termijsku analizu, klasične metode kvntitativne hemijske analize, instrumentalne metode kvantitativne hemijske analize; pravilno izabere metodu za karakterizaciju materijala.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Asanović Vanja2x1
2B
1.3x1
2B

Blagojević Nada1x1
2B


Radović Stamenka

0.7x1
2B
Vukanović Snežana

0.7x1
2B