Modeliranje toplotnih procesa


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student kada položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Interpretira matematičke formulacije različitih procesa prenosa toplote u Metalurgiji. 2. Definiše uticajne parametre, početne i granične uslove modeliranja toplotnih procesa. 3. Objasni osnovne principe Metode konačnih razlika i njene primjene na modeliranje toplotnih procesa. 4. Objasni osnovne principe Metode konačnih elemenata i njene primjene na modeliranje toplotnih procesa. 5. Simulira (modelira) izabrane procese zagrijavanja/hlađenja metalnih tijela upotrebom programskih paketa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tadić Nebojša2x1
1B
2x1
1B