Informacioni sistemi u građevinarstvu


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: I
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. navede definicije informacije i njihovih karakteristika 2. navede, klasifikuje i objasni sisteme za upravljanje bazama podataka i opiše njihove karakteristike 3. objasni konceptualni, logički i fizički model baze podataka 4. primijeni model entiteta i veza na jednostavnije probleme iz oblasti građevinarstva 5. diskutuje o odlikama i nedostacima različitih metodologija razvoja informacionih sistema, posebno sa aspekta primjene u građevinarstvu 6. klasifikuje i objasni upravljačke, ekspertske sisteme i sisteme za podršku odlučivanju 7. identifikuje i procjenjuje mogućnost primjene ovih sistema na probleme u oblasti građevinarstva

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kadić Srđan2
2