STRUČNA PRAKSA


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 0+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: - razlikuju morfološke karakteristike žitarica, mahunarki, korjenasto-krtolastih biljaka, tekstilnih i biljaka za proizvodnju ulja - prepoznaju značaj agroekoloških faktora u biljnoj proizvodnji - prepoznaju značaj agrotehničkih zahvata - kreiraju mjere njege za pojedine kulture - samostalno rukovode određenim tehnološkim procesima - samostalno organizuju ratarsku proizvodnju na vlastitim farmama

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO POPOVIĆ
MIROSLAV ČIZMOVIĆ1x1
1S+5P
NATAŠA MIRECKI.5x1
1S+5P
ZORAN JOVOVIĆ.5x1
1S+5P