Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: - prepoznaju značaj biodiverziteta i potencijale koje Crna Gora ima u ovoj oblasti - razumiju uticaj poljoprivredne proizvodnja na biodiverzitet - primijenje znanja u upravljanju, pristupu i održivom korišćenju biljnih genetičkih resursa - da razumiju sistem funkcionisanja banke biljnih gena - doprinose jačanju javne svijesti o značaju biljnih genetičkih resursa - doprinose njihovom očuvanju i održivom korišćenju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati Završni ispit

Rezultati završnog ispita