BILJNI GENETIČKI RESURSI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: - prepoznaju značaj biodiverziteta i potencijale koje Crna Gora ima u ovoj oblasti - razumiju uticaj poljoprivredne proizvodnja na biodiverzitet - primijenje znanja u upravljanju, pristupu i održivom korišćenju biljnih genetičkih resursa - da razumiju sistem funkcionisanja banke biljnih gena - doprinose jačanju javne svijesti o značaju biljnih genetičkih resursa - doprinose njihovom očuvanju i održivom korišćenju

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN JOVOVIĆ2x
1x