Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: - koriste stručnu i naučnu terminologiju - prepoznaju dominantne korovske vrste na oranicama - razumiju osnovne biološke i ekološke karakteristike korova - razumiju principe razmnožavanja i širenja korova - procijene obim potencijalnih direktnih i indirektnih šteta od korova - primijene savremene metode direktnog i indirektnog suzbijanja korova - da integrišu suzbijanje korova u tehnologiju proizvodnje pojedinih ratarskih usjeva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN JOVOVIĆ
ANA VELIMIROVIĆ

Rezultati

Zakljucne ocjene

Kolokvijum 2

Kolokvijum 1

Završni popravni

Završni ispit