Laboratorijski praktikum I (termodinamika)


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: O
Fond: 0+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Eksperimentalno provjeri neke osnovne fizičke zakone iz oblasti talasnog kretanja i molekularne fizike sa termodinamikom 2. Opaža fizičke pojave i zapisuje rezultate laboratorijskih mjerenja. 3. Pravilno koristi osnovne mjerne instrumente 4. Statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja. 5. Procijeni tačnost i preciznost mjerenja. 6. Razvija saradničke vještine pri eksperimentalnom radu u laboratoriji

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovanović Slobodan

3x1
15B+1S+2P
Veljović Vanja

3x2
15B+1S+2P
Vučeljić Mira

3x1
15B+1S+2P