Invertebrata II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Prepoznati i imenovati važnije taksone grupa obuhvaćenih predmetom: člankoviti crvi, zglavkari, i bodljokošci • Definiše osnovne pojmove iz sistematike i filogenije grupa obuhvaćenih predmetom • Objasniti značaj životinjskih struktura i funkcija grupa obuhvaćenih predmetom • Ukratko opiše osnovne grupe obrađivanih grupa beskičmenjaka. • Demonstrirati osnove terenskog i laboratorijskog rada sa obrađivanim grupama beskičmenjaka • Sistematizirati životinjske vrste u odgovarajuće kategorije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pešić Vladimir3x1
10P


Popović Milosava

2x1
10P
Šundić Miloje

2x1
10P