Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: • da se uključi u rad na farmi goveda, ovaca, svinja ili živine ili proizvodnom pogonu, • da obavlja jednostavnije radne operacije u proizvodnji gde se koristi poljoprivredna tehnika, • da objasni i implementira sve aktivnosti na farmi, od proizvodnje hrane za životinje do plasmana proizvoda

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDARKA MARKOVIĆ
MILAN MARKOVIĆ

Predlog ocjena