TEHNOLOGIJA PRERADE MESA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti i predočiti osnovne karakteristike porasta pojedinih vrsta i rasa domaćih životinja, kao i njihov kvalitet kao sirovine za klaničnu industriju. • Aktivno učestvovati u timovima za projektovanje objekata za klanje pojedinih vrsta stoke i živine. • Da objasne glavne činioce (pre i post mortalne) koji utiču na kvalitet trupova i mesa tovljenih životinja. • Objasniti procedure izbora sirovine za preradu i karakteristike svake faze tehnološkog procesa prerade mesa. • Objasniti tehnološke postupke u izradi različitih vrsta mesnih prerađevina. • Tumačiti zakonsku regulativu, preduslovne programe i higijenske standarde koji se primjenjuju i mesnoj industriji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ĐOKIĆ2x1
2S
MILAN MARKOVIĆ4x1
2S

Online vježbe - Zoom aplikacija

Online vježbe