Matematički modeli u ekonomiji


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: I
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam ekonomske ravnoteže. 2. Objasni pojam Pareto optimuma. 3. Objasni Valrasov model ekonomije. 4. Objasni, formuliše i dokaže Arouovu teoremu o nemogućnosti (Arouova teorema o diktatoru) 5. Objasni pojam kupovnih (call) i prodajnih (put) opcija I Blek-Šolsovu jednačinu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Marković Marijan3x1
16B+1S
1x1
16B+1S