Ekofiziologija


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije načine funkcionisanja homeostaznih mehanizama 2.Predvidi i objasni osnovne reakcije biljaka u uslovima različitih tipova biološkog stresa: intezivna osvjetljenost, niske i visoke temperature, suša, plavljenje 3.Objasni pojavu eutrofikacije i promjene koje ova pojava izaziva u ekosistemu; prepozna eutrofikaciju na terenu/u prirodi 4.Izvodi osnovne laboratorijske vježbe iz biljne ekofiziologije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Caković Danka1.5x1
12B+3P


Perović Andrej1.5x1
12B+3P


Despotović Vukoica

1x1
12B+3P
Petrović Dragana

1x1
12B+3P