Biologija zagadjenih voda


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Biologija zagadjenih voda (semestar II, ECTS 6, 3P+0V) Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: o razumije procese vezane za hidrosferu, o opiše kruženje vode u prirodi, procese u vodi, promet materija i njihov uticaj na hidrobionte, o razumije karakteristike vode kao i njenu ulogu i značaj, kriterijume kvaliteta, o zna osnovni karakter i sastav prirodnih voda, specifičnosti slatkovodnih i marinskih ekosistema, o razlikuje zajednice akvatičnih orgaizama, o razlikuje prirodni i antropogeni način zagađivanja voda, klasifikaciju zagađivača prema izvoru i vrsti zagađenja voda, o opisuje karakteristike gradskih konunalnih i industrijskih otpadnih voda, termalnog zagađenja i zagađenje voda (spiranjem i oticanjem) sa poljoprivrednih i gradskih površina, o zna klasifikaciju i karakteristike zagađivača prema izvoru i vrst zagađenjai, karakteristike biološki zagađujućih materija, o zna posledice zagadjivanja voda (teškim) metalima na akvatične biljke, beskičmenjake i ribe, o razumije zagadjivanje podzemnih voda i posljedice dejstva zagađujućih supstanci na iste, o definiše bioindikatore i bioindikaciju, o razlikuje i razumije procese:eutrofikacije, saprobnosti, autopurifikacije o razumije metode i tehnike prečišćavanja otpadnih voda, o poznaje nacionalne zakone i propise EU vezane za vode.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Krivokapić Marijana PMF3x1
2x1