POLITIČKA ANTROPOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Definiše osnovne teorijske koncepte i pojmove iz oblasti političke antropologije; - Analizira odnos između političke, kulturne i socijalne antropologije; - Razlikuje osnovne pojmove političke antropologije (moć, autoritet, snaga, nasilje); - Utvrđuje antropološku zasnovanost u objašnjenju socijalnih i političkih fenomena, mehanizme i funkciju političkih sistema; - Upotrebljava stručnu literaturu iz oblasti političke antropologije i publikovana istraživanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ
IVAN JEKNIĆ

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - popravni ispit

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - obavještenje !