Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - definiše, prepozna i opiše sistem javnih finansija i osnovne institucije javnih finansija kao što su porezi i budžet; - definiše, grupiše i navede obilježja javnih prihoda, opiše genezu pojedinih javnih prihoda, posebno poreza kao najvažnijeg javnog prihoda savremenih država; - objasni osnovne elemente poreskog prava savremenih država, ciljeve, efekte poreza, poresku terminologiju, poreske principe, dvostruko oporezivanje, izbjegavanje plaćanja poreza kao i ostala pitanja poreskog prava i njihovu primjenu u praksi; - prepozna i definiše ključne elemente pojedinih poreskih oblika (npr. porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodatu vrijednost, porez na imovinu) na teorijskom i praktičnom nivou; - obrazloži mjesto, ulogu i značaj budžeta i budžetskog prava u sistemu finansiranja javnih potreba, posebno da objasni budžetske principe i njihovo mjesto u teoriji i praksi; - objasni postupak sastavljanja, donošenja i izvršavanja budžeta, razumije kontrolu trošenja budžetskih sredstava a posebno da razlikuje vrste budžetske kontrole i njen značaj za budžetsko pravo savremenih država.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA PAOVIĆ- JEKNIĆ
MARKO SAVIĆ

Rezultati kolokvijuma

Prvi kolokvijum 20.11.

Javne finansije - termin

JAVNE FINANSIJE - predavanje

JAVNE FINANSIJE - rezultati kolkvijuma

JAVNE FINANSIJE - predavanja