Patološka anatomija


Semestar: 6
ECTS: 8.5
Status: O
Fond: 5+3+3
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene nastave, student treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Razumije bitne karakteristike opštih patoloških procesa 2. Prepoznaje bitne karakteristike specifičnih patoloških procesa 3. Opisuje morfološke i funkcionalne poremećaje u okviru opštih i specifičnih patoloških manifestacija 4. Razlikuje morfološke i funkcionalne poremećaje unutar organa, organskih sistema i cjelokupnog organizma 5. Posjeduje znanje i kompeticije vezane za uzimanje uzoraka za patohistološku obradu, fiksaciju uzoraka, laboratorijsku proceduru, makroskopsku i mikroskopsku analizu, patohistološke metode i obdukcionu tehniku. 6. Posjeduje kominikaciona znanja iz na relaciji patolog – ordinirajući ljekar, patolog – pacijent. 7. Dovodi u korelaciju dobijene patološke dijagnoze s simptomatologijom i formira kliničkopatološku korelaciju sa prognostičkim i predikcionim faktorima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Golubović Mileta 2.5x1
30B+18S+(1+17)P


Vukmirović Filip+2.5x1
30B+18S+(1+17)P


Ćulafić Tatjana

3x (1B+1S)
14B+7S+6P
Đokić Ivana

3x (1B+1S)
16B+7S+6P
Dragaš Danijela+

3x1S
6S+6P
Miladinović Mirjana

3x (1B+1S)
16B+7S+5P
Nenezić Tanja

3x1S
7S+6P
Nikolić Dejana+

3x (1B+1S)
14B+7S+(1+5)P