Infektivne bolesti


Semestar: 7
ECTS: 3.5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Infektivne bolesti, studenti Medicine treba da posjeduju slijedece ishode učenja: 1.Vladaju vjestinom Uzimanja infektološke anamneze a dobijene podatke integrisu sa epidemiološkim podacima. 2.Sprovode kompletan klinički pregled infektivnog bolesnika, te grubi neurološki pregled, uz poznavanje i primjenu svih metoda fizikalnog pregleda. 3.Postavljaju radnu dijagnozu i formulišu plan dijagnostičkog i terapijskog postupanja zavisno od anamneze, klinickog nalaza, epidemioloskih podataka i geografske distribucije infektivnih i tropskih bolesti. 4.Tumači rezultate uzetih anamnestičkih podataka, fizikalnog pregleda i primjenjenih dijagnostičkih metoda i postavlja konacnu dijagnozu zarazne bolesti. 5.Sposobni su da prema simptomima procijene težinu bolesti, odrede terapiju i procijene potrebu za izolacijom zaraznog bolesnika. 6.Izvode osnovne mjere reanimacije za djecu i odrasle 7.Poznaje principe profilakse kod zaraznih bolesti. 8.Ispisuje i potpisuje izvješataj koji sadrži sve prikupljene podatke u vezi sa pacijentom (anamneza, fizikalni pregled, dijagnostika, konsultacije), kao i datum izdavanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Andrić Bogdanka+2x1
23B+15S+9P


Dragaš Snežana+
2x (1B+2S)
8B+12S

Dupanović Brankica+
2x (2B+2S)
15B+3S+9P

Laušević Dragan
0.07x (3B+4S)
23B+15S+9P

Mugoša Boban
0.07x (3B+4S)
23B+15S+9P