Gnatologija


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+3+3
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Gnatologija, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje građu i funkciju orofacijalnog sistema sa akcentom na građu i funkciju temporomandidularnog zgloba. 2. Poznaje anatomske determinante, fiziološku regulaciju viličnih kretnji, vrste kretnji i referentne položaje donje vilice. 3. Poznaje obilježja fiziološki optimalne okluzije i nefiziološke okluzije (disfunkcije orofacijalnog sistema). Poznaje koncepte okluzije kao i osnove reverzibilne i ireverzibilne okluzalne terapije. 4. Poznaje građu, vrste, namjenu i mogućnosti artikulatora i obraznih lukova i sposoban je za rad sa artikulatorom srednjih vrijednosti i prenosnim obraznim lukom. 5. Sposoban je za uzimanje anamneze i obavljanje kliničkog pregleda orofacijalnog kompleksa kod pacijenta. 6. Sposoban je za analizu međuviličnih odnosa i analizu odnosa zuba u osnovnim položajima mandibule i pri ekscentričnim kretnjama. 7. Integriše usvojena znanja i vještine što treba da omogući praćenje nastave i ovladavanje potrebnim znanjima iz kliničkih stomatološko-protetskih predmeta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Stanišić-Sinobad Darinka2x1
7B+11S+12P


Labudović Uroš
3x1S
6S

Popović Zorica+
3x1S
6S

Stanišić Zorica+
3x (1B+2S)
7B+5S+6P

Živković Biljana

1.5x (2B+3S)
7B+(5+6)S+12P
Žižić Biljana

1.5x (2B+3S)
7B+(6+6)S+12P