Javno zdravlje


Semestar: 7
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Javno zdravlje, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje i objašnjava osnovne pojmove iz područja javnog zdravstva: zdravlje (posebno usta i zuba), sistem zdravstvene zaštite, stomatološke zdravstvene usluge i parametre koji ih određuju, sa posebnim težištem na analizu uloge promocije zdravlja u tretmanu savremenih stomatoloških javno-zdravstvenih problema. 2. Poznaje i opisuje vezu zdravstvenog i drugih društvenih sistema; ukazuje na specifičnosti organizacije sektora zdravstva kao društvenog sistema, posebno u oblasti zaštite zdravlja usta i zuba; opisuje vezu socijalnih nejednakosti i zdravlja, socijalnog kapitala i zdravlja, socijalne patologije i zdravlja. 3. Sposoban je da sistemski, kritično preispituje osnovne principe i bitne konstitutivne elemente dominante, službene biomedicinske paradigme zdravlja, bolesti i njegovog tremana. 4. Zna da identifikuje i opiše faktore rizika koji utiču na zdravlje, posebno usta i zuba u svim grupacijama društvene zajednice, te analizira i povezuje odnos između njih. 5. Sposoban je da analizira uticaje ponašanja na zdravlje, kao i sve aspekte vezane za ponašanje i njegovu modifikaciju strategijama zdravstvenog vaspitanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ljaljević Agima2x1
5B+12S+7P
1x1
5B+12S+7P