Zdravstvena psihologija


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Objasni biosociopsihološki pristup zdravlju i bolesti 2.Opiše mehanizme djelovanja stresa na razvoj i ishode zdravstvenih problema 3.Analizira složenost odnosa psiholoških faktora i doživljaja bola 4.Shvata uticaj onesposobljujućih zdravstvenih stanja na pacijenta i njegovu porodicu 5.Navede i objasni faktore koji utiču na pacijentovo pridržavanje propisane fizioterapije i izvore problema u odnosu pacijent-fizioterapeut 6.Objasni kako psihološke metode i principi mogu doprinijeti očuvanju zdravlja, liječenju i rehabilitaciji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija