Balneoklimatologia


Semestar: 6
ECTS: 2.25
Status: I
Fond: 1+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Objasni pojmove klimatoterapije, balneoterapije i talasoterapije 2.Nabroji ljekovite balneološke, klimatoterapijske i talasoterapijske faktore i opiše njihova svojstva 3.Objasni mehanizam djelovanja i terapijske efekte peloida i različitih vrsta prirodnih mineralnih voda 4.Navede indikacije i opiše način primjene ljekovitih peloida i različitih vrsta prirodnih mineralnih voda 5.Opiše i objasni uticaj klimatoloških i talasoterapijskih faktora na organizam čovjeka i indikacije za klimatoterapiju i talasoterapiju

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mustur Dušan1x1
11B+20S+7P


Borović Radoman
1x3
11B+20S+7P