Uvod u medicinsku i zdravstvenu njegu


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: O
Fond: 3+6+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. definišu sestrinstvo kao profesiji, kao i ciljeve sestrinske prakse 2. analiziraju osnovne ljudske potrebe i zdravstvenu njegu za pojedinca, porodicu i zajednicu 3. kritički vrednuju pojmove kulture i etniciteta i kako oni utiču na zdravstvenu njegu 4. poznaju koncepte wellness, zdravlja i bolesti i faktore koji utiču na njih 5. utvrde potrebu i okvir njege , analiziraju i primijene postupke 6. kritički procijeni etičke i pravne aspekte sestrinstva 7. opišu ljudski razvoj, kao i osnovnu ulogu sestrinstva

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija