MIKRO-ISTORIJSKA ANALIZA U KOMP. ISTRAŽIVANJIMA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni pojam nauke i naučne metode; opiše metode istraživanja i uporedi njihove prednosti i nedostatke; navede pravila pisanja naučnih radova i primijeni ih pri pisanju naučnog rada;samostalno napiše naučni rad.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN DARMANOVIĆ3x1
2S