Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni pojam nauke i naučne metode; opiše metode istraživanja i uporedi njihove prednosti i nedostatke; navede pravila pisanja naučnih radova i primijeni ih pri pisanju naučnog rada;samostalno napiše naučni rad.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 23.12.2018 21:13

Mikroistorijska analiza u komparativnim istraživanjima - ECTS katalog