SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni osnovne metodičke pojmove koji se tiču rada na slučaju (socijalnog rada s pojedincem); - Tumači intervencije u individualnom savjetovanju u kontekstu teorijskih okvira iz kojih su proizašle - Primjenjuje osnovne intervencije relevantne za procjenu položaja korisnika usluga/klijenta (intervju, upitnik) - Primjenjuje tehnike koje su značajne za procjenu porodične pozadine klijent/koristnika usluga (genogram) - Primjenjuje osnovne intervencije koje su značajne za individualno savjetovanje i za odnos sa klijentom/korisnikom (aktivno slušanje, reflektovanje sadržaja, konfrontacija).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MEHMED ĐEČEVIĆ2x1
1S+4P
1x1
1S+4P